Zenith

เซนิต กำเนิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1865 ณ ประเทศสวิสเซอรแลนด์ มีประวัติที่ยาวนานถึง 146 ปี เป็นหนึ่งในผู้ผลิตนาฬิกาสี่แห่งขนาดใหญ่ของสวิสเซอรแลนด์ เซนิตบุกเบิกตั้งแต่ปีค.ศ.1865 ในแบรนด์DNA มีความประณีต ล้ำเลิศ แม่นยำ เป็นผู้คิดค้นนาฬิกาที่มีความถี่ในสั่นสะเทือนสูง จับเวลาอัตโนมัติ ได้รับรางวัล 1565 รายการ จากหอวัดเวลาประเทศสวิสเซอรแลนด์ รางวัลอิสระกว่า 1425 รายการ ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ผลิตที่ได้รับการยกย่องว่าและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก